*
*
*
*
*
*
*
*
*
תאריך תחילת הפוליסה (ניתן לבחור גם תאריך עתידי, עד תחילת החודש הבא)
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
*

שימו לב כי קיימת דרישה בפוליסה זו לשמירה על רשומות ל 10 שנים לכל הפחות ובמקרה של קטין 10 שנים מבגירותו

עבר ביטוחי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האם הואשם (בהווה) או הורשע* המציע או מי מהאנשים - לגביהם מתבקש ביטוח זה בפלילים - בקשר עם העיסוק/המקצוע - לגביו ניתן ביטוח זה בגין:

 
 
 
 
 
 
 
 

הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר/ה בזה שהתשובות הינן נכונות, מלאות וכנות ושלא העלמתי כל ענין מהותי הנוגע לביטוח זה. הנני  מסכים/ה להודיע לחברה על כל שינוי שיחול בכל עניין מהותי, לרבות שינוי שיחול במקצועי או במשלוח יד, במצב בריאותי, או על דבר סידור ביטוחים  נוספים. כמו כן, הנני מסכים/ה שהצעה זו והצהרתי, בין שנכתבו על ידי ובין שלא על ידי, תשמשנה יסוד לחוזה שביני ובין הראל חברה לביטוח בע"מ. אני  מסכים/ה לקבל את הפוליסה הנהוגה בחברתכם ומתחייב/ת לשלם את הפרמיה המגיעה בגינה.
מציע/ה נכבד/ה! כדי למנוע אי הבנות ואי דיוקים, הנך מתבקש/ת לקרוא את הפוליסה ואת דף המפרט שישלחו אליך אחרי הפקת הפוליסה ולהעיר את  הערותיך בהקדם האפשרי, בכל מקרה שבו תמצא/י כי הפוליסה אינה תואמת את הצעתך. .
המידע הכלול במסמך זה ניתן מרצוני ובהסכמתי המלאה. אינך רשאי למסור פרטים של אדם אחר בטופס זה, אלא אם יידעת אותו על כך וקיבלת מראש את הסכמתו לשימוש הראל במידע כאמור בטופס זה  ובהסכמות שתסמן


*
*
*
תאריך
 

הסכמה בדבר קבלת פרסומות ושימוש במידע (לא חובה)

תאריך
 

אף שאין חובה חוקית למסור חלק מהמידע המתבקש במסמך זה, המידע הכרחי לצורך הצטרפותך לפוליסות ולטיפול בעניינים הקשורים בהן. המידע ייאסף, יישמר ויעובד בחברה ובחברות אחרות בקבוצת הראל )הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה( וצדדים שלישיים הפועלים עבורן והן ו/או מטעמן תעשנה בו שימוש, לצורך הטיפול בפוליסה ולמטרות לגיטימיות אחרות, לרבות תחשיבים אקטואריים. פרטים נוספים ניתן למצוא במדיניות הפרטיות שבאתר החברה. לידיעתך, אם ברשותך פוליסת ביטוח בתוקף, עליה הנך מבקש להוסיף כיסוי נוסף, הרחבה או כתב שירות, הוספתם נתונה לבחירתך, והנך רשאי לבחור בהם או לוותר עליהם, מבלי שהדבר יפגע ביתר תנאי הפוליסה. תשומת ליבך כי בהיעדר כיסוי לפרק מסוים - לא ניתן לרכוש כיסוי להרחבות לאותו פרק.

כיצד תרצו לשלם על הפוליסה?

 
 
 
*

להוראת קבע
יש לפתוח הרשאה לקוד מוסד 507 - הראל חברה לביטוח בע"מ

מספר חשבון בנק להעברה בנקאית:
בנק לאומי סניף 800  חשבון 2080066
מוטב: הראל חברה לביטוח בע''מ

יש לשלוח את האסמכתאות:
לוואטסאפ 073-3915555
או למייל sharon@gaia-ins.co.il

ככלל הביטוח הינו לשנה מלאה (365 יום) - כאשר הוא מתחיל בתחילת חודש ונגמר בסוף חודש (לדוגמא מתחיל ב 1/11 ומסתיים ב 31/10 בשנה שאחרי).

זהו, תיכף מסיימים, עכשיו רק צריך לדאוג לתעודות-
ניתן להעלות תעודות כאן בהעלאת התעודות 
ואם יש לכם הרבה תעודות, ניתן לשלוח אותם לוואטסאפ שמספרו:
073-3915555 
(מהטלפון שקיבלתם את הלינק).

זהו, כשתלחצו על "סיום ושליחת הטופס" למטה, זה ישלח אלינו.
אנחנו נעבור על הטופס ועל התעודות בהקדם,
במידה שחסר מידע או יש משהו שאינו תקין נשלח לך הודעה בקבלת הטופס, 
במידה והכל תקין הפוליסה תופק ותשלח לוואטסאפ / מייל תוך 3 שעות 
(בשעות הפעילות: א׳-ה׳ 8:00-17:00)

חשוב לציין -אתם מילאתם טופס בקשה לפוליסה. הפוליסה מופקת רק לאחר בדיקה שכל הטופס תקין ואין סייגים מיוחדים, אנחנו ניצור עמך קשר במידה שלא ניתן להפיק.

תודה שבחרת בנו להיות סוכנות הביטוח שלך!

גאיה
במידה שאינכם יודעים שדה כלשהו, ניתן להתקשר לטלפון בלחיצה כאן:073-3915555
או לשלוח הודעת וואטסאפ בלחיצה כאן (מהטלפון שקיבלתם את הלינק)
ונעזור לכם בשמחה (בשעות הפעילות)